Türkiye'nin birleştiren gücü...

Türkiye Geneli Yaklaşan Etkinlikler

Facebook Twitter Youtube Linkedin

Paydaşlar / Destekçiler

destekleyen kurum & kuruluşlar

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü aşağıdaki hizmet ana başlıklarında Sanayicilerimize yönelik hizmetler üretmektedir.   
 • OSB Bilgi Sistemi
 • Sanayi Siteleri Hizmetleri
 • Kümelenme ile İlgili Çalışmalar
 • Endüstri Bölgeleri (EB) Hizmetleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri Hizmetleri 
web sitesi
Türkiye, dünyanın en büyük 16. ekonomisi olup her geçen gün artan dış ticaret hacmi ve ekonomik performansı ile birlikte daha önemli bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılının kutlanacağı 2023 senesinde ihracatımızın 500 milyar ABD Doları’na ulaşması ve ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması hedeflenmektedir. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) ile kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi ve işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliğinin başlatılması amaçlanmaktadır. Böylece firmaların; ortak sorun, ortak fırsat, ortak vizyon anlayışı içerisinde planlı ve programlı bir şekilde ihracat stratejilerini geliştirmeleri özendirilmektedir.
web sitesi
Kalkınma bakanlığı tanıtım yazısı
web sitesi
Dünyanın sayılı üretim alanlarından biri olan OSTİM, kuruluşundaki vizyonunu geliştirerek bugün bölgesinde ve yakın coğrafyada örnek bir model haline gelmiştir. Yalnızca üretmekle kalmayıp farklı kulvarlara açılmış, yerli sanayinin milli bir kimlik kazanmasında öncü rol üstlenmiştir.

1997 yılında OSB statüsü alarak altyapı ve üstyapı ile yönetim hizmetlerine hız veren OSTİM, bölgesel kalkınma modelleri ile sanayicimizin dışa açılmasına da öncülük etmiştir. Yetenek, bilgi ve tecrübenin simgeleşen ismi OSTİM artık ‘yerli ve milli marka’ hedefiyle Türk sanayine fikir veren, misyonunu ülke dışına taşıyan bir değerler zinciridir.

7/24 yaşamın sürdüğü; üretim tesisleri, yaşam alanları, sağlık, eğitim ve sivil toplum kurumlarıyla faklılıklarını ortaya koyan bu büyük yapı; geleceğe güvenle bakabilmenin, üretimin ve en önemlisi Türk insanının neleri başarabileceğinin başarılı bir örneğidir.
web sitesi
Vakfımız; Kurulmuş ve kurulacak olan organizasyonların ve Ostim’in maddi ve manevi emanetlerinin planlanan hedeflerinden sapmadan  sürdürülebilirliğini temin etmek, izlemek, korumak, geliştirmek, yön vermek ve denetlemek  özgöreviyle çalışmaktadır. ve gelecekte...

Katma değeri yüksek, yenilikçi, özgün ürünlerin tasarlanıp üretilerek dünyaya ihraç edildiği, yenilikçi fikir ve üretimin kavşak noktası OSTİM’in; “Deneyim, akıl ve ruhunu yansıtan, yüzü geleceğe dönük”
Bağımsız Düşünce Kuruluşu olmayı hedeflemektedir.
web sitesi
ODTÜ TEKNOKENT’in kurulması ile ilgili çalışmalara 1980’li yılların sonunda başlanmıştır. Söz konusu yıllarda Dünya Bankası’nın da destekleri ile başlanan fizibilite çalışmalarında öncelikle, ABD ve İngiltere başta olmak üzere dünya örnekleri incelenmiş, konunun önemine yönelik kamuoyu oluşturulmuştur. Bu çalışmaların neticesinde, 1992 yılında teknoloji geliştirmeye yönelik kuluçka merkezleri kurmak ana hedefi altında KOSGEB ile işbirliği içinde ODTÜ TEKMER hizmete açılmıştır. ODTÜ TEKMER’de elde edilen başarılı sonuçlarsa, ODTÜ’de bir bilim parkı (teknokent) kurulması çalışmalarını teşvik etmiştir. 2000 yılında ODTÜ TEKNOKENT’in ilk binası hizmete açılmış ve 2001 yılındaysa Türkiye’deki teknokentler ile ilgili yasal çerçeveyi tanımlayan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası yürürlüğe girmiştir. Bu yasayla girişimci şirketlere sağlanan vergi muafiyetleri ve teşvikler, ODTÜ’nün sağladığı altyapı ve akademik bilgiyle birleşince ODTÜ TEKNOKENT bir cazibe merkezi haline gelmiştir.
web sitesi
Bursa'nın ve bölgenin ticaret ve sanayi yapısının ülke ekonomisine daha fazla katkı yaratır yönde biçimlenmesi, üyelerinin mesleki faaliyetlerini uygun koşullarda yürütebilmeleri ve karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesi amacıyla kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bugün ülkemizin en önde gelen meslek kuruluşları arasında bulunmaktadır.
web sitesi
Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamına giren yörelerin süratle kalkındırılması, yatırımların gerçekleştirilmesi için plan, altyapı, ruhsat, konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak, yöre halkının eğitim düzeyini yükseltmek için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere, Başbakanlığa bağlı hükmi şahsiyeti haiz ve onbeş yıl süreli olarak kurulan Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı; Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulu ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan (GAP İdaresi Başkanlığı) oluşmuştur.
web sitesi
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 08 Haziran 2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 642 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş 17. 08. 2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 649 KHK ile İdare’nin işleyişi ile ilgili esaslar yeniden düzenlenmiştir.  

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı hinterlantınta 14 (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van) il bulunmakta iken, Bakanlar Kurulunun 8 Haziran 2016 tarihli 29736 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kararıyla bu illere Sivas'ta eklenmiş olup, sayı 15'e yükselmiştir. DAP İdaresi merkez teşkilatı olup, İdare yeri Erzurum'dur.

Doğu Anadolu Projesi’ nin genel amacı uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle Doğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınmasını hızlandırmaktır.
web sitesi
Vizyonumuz
Ankara'yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak.

Misyonumuz
Sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla; bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek, destekler vermek, işbirliği ve koordinasyon sağlamak, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini yürütmek.

Temel Değerlerimiz
 • Katılımcılık
 • Erişilebilirlik
 • Tarafsızlık
 • Şeffaflık
 • Bilimsellik
 • Sürdürülebilirlik
 • Çevresel ve Toplumsal Duyarlılık
web sitesi
Vizyonumuz: Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin, uluslararası tanınırlığa sahip bir Ajans olmak
Misyonumuz: İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve uygulamak

Temel Değerler
 • Katılımcılık
 • Yenilikçilik
 • Tarafsızlık
 • Şeffaflık
 • Güvenilirlik
 • Çözüm Odaklılık
web sitesi
Misyon
Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve başta ilimiz olmak üzere ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak.

Vizyon
Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak. 
web sitesi
Gaziantep Sanayi Odası, yasal yükümlülükleri ve sürekli gelişim anlayışı içerisinde, sürdürülebilir kalkınma ve üyelerinin rekabet gücünü artırmak için, çeşitli hizmet ve görevleri yerine getirmeyi, çalışanlarına ve bulunduğu topluma değer katmayı görev edinmiştir.                                                                                 

aziantep ilinin ve bulunduğu bölgenin ekonomik kalkınmasında öncü olan, sanayinin her alanında üyelerinin rekabet gücünü artırmayı sağlayan, sürekli gelişimin ve değişimin simgesi, sosyal sorumluluk sahibi, zenginlik yaratabn bir kurum olmak vizyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir.
web sitesi
Vizyonumuz: Üye odaklı çağdaş, proaktif ve kolaylaştırıcı hizmet anlayışımızı iyileştirerek İzmir ticaret hayatının gelişmesine liderlik eden, kentin yüksek yaşam kalitesine sahip, yerli ve yabancı yatırımcıların yaşam alanı olan bir dünya kenti haline gelmesi için çalışan bir meslek odası olmaya devam etmektir.
İzmir; ticarette, üretimde ve turizmde rekabet gücüne sahip; yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti ve marka kent olmalıdır.

Misyonumuz: Yasaların Kendisine verdiği yetki ile İzmir ticaret hayatını temsil eden bir kurum olarak, kalifiye insan gücü ile İzmirli Tüccarlara ticaretin tüm alanlarını kapsayacak bir biçimde hizmet vermek, kısa ve uzun vadeli sorunların çözümünü sağlayarak üyelerin ve şehrin ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak ve gelişmesini sağlamak, İzmir’i ticaret ve yatırımlar açısından cazip, rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirecek çalışmalarda bulunmaktır. 
 
web sitesi
İTKİB-İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) bunlardan birisi olup bünyesinde dört birlik bulunmaktadır.

Bunlar,
 • İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği;
 • İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği;
 • İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği;
 • İstanbul Halı İhracatçıları Birliği'dir.
web sitesi
Ülkemizde 1980 yılları sonrası hızla artış gösteren Türk tekstil ürünleri ihracatına paralel olarak, Denizli ve çevresinde de tekstil ve konfeksiyon üretim ve ihracatıyla uğraşan ihracatçıların sayılarının hızla artması sonucunda iş hacmine bağlı olarak iş akışının da hızlandırılması amacına yönelik olarak 1993 yılında 107 üye ihracatçı firma ile kurulan Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, kurulduğu yıldan bu yana, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki ihracatçıların sesi olmuş, hem ilimiz ekonomisine katkı sağlamış, hem de Denizli için bir değer olarak varlığını sürdürmüştür.
 
web sitesi
Çıkış noktası olan “Geleceğin sanayi kenti” vizyonuna uygun olarak, dünya pazarlarında rekabet edebilir yüksek teknolojili üretim ekosistemini oluşturmayı, kendine misyon edinen Başkent Organize Sanayi Bölgesi; bütün parsellerde altyapısını tamamlamış ve yatırımcının ihtiyacı olan yol, su, elektrik, doğalgaz, telefon, fiber optik kablolarla data, atıksu, yağmur suyu hizmetlerini yatırımcının kullanımına hazır hale getirmiştir. Bölgeye personel erişimi özel servislerle yapılabildiği gibi, bölgenin sınırında bulunan Maliköy banliyö istasyonundan ya da otobüs ve dolmuş seferleri ile yapılmaktadır.
web sitesi
1961 yılında, bir müşavirlik firması, ""Devlet Planlama Teşkilatı"" adına, uygun bir sanayi alanı bulmak için Türkiye'nin her tarafında bir araştırma yapmıştır. Bu araştırma özellikle Bursa, İstanbul, Adapazarı, Adana, Mersin ve Zonguldak şehirlerinde gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmalar sonucunda, Bursa'nın bu tür bir proje için Türkiye'deki en uygun şehir olduğuna karar verilmiş ve bu öneri bir raporla sunulmuştur. Bursa Organize Sanayi Bölgesi, türünün gerçekleştirilen ilk örneğidir.

Projeye Bursa Ticaret ve Sanayi Odası sahip çıkmış ve 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye'de ilk modern uygulama olarak, 1962 yılında Milletlerarası Kalkınma Teşkilatı Artık Paralar Fonundan Maliye Bakanlığı'nca sağlanan 26.200.000 TL krediye Odamızın oranında katkısı suretiyle kurulmaya başlanmış ve 1966 yılında resmi olarak hizmet vermeye başlamıştır.
web sitesi
Misyonumuz
4562 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik çerçevesinde; Kayseri OSB sinde faaliyet gösteren sanayicilerimizin dünya ticaret arenasında daha fazla büyümesine ve payını artırmasına yönelik çalışmalara öncülük etmek,  bu kapsamda sanayicimizin tüm ekonomik gelişimini destekleyen faaliyetlerde kesintisiz ve yüksek kaliteli hizmet almasını sağlamak misyonu ile hareket etmek. 

Vizyonumuz
Yenilikçi sanayici modeli ile markalaşmak, etkinliği ve oluşturduğu modeli ile örnek bir OSB olmak, Etik değerleri ışığında kurumsal altyapısı ile tüm katılımcılarına samimi, duyarlı, güler yüzlü hizmet sunmak, Kayseri ve ülkemiz sanayisi için örnek projelere imza atmak suretiyle kaynaklarını büyütmek, çevre ve insana saygı çerçevesinden hareketle ortak akıl eşliğinde tüm paydaşları için bir değer oluşturmak vizyonu ile hareket etmek. 

Etik ve Ahlaki Değerler
Kayseri OSB Kayseri’de hizmet sunduğu katılımcılara, paydaşlarına ve nihayetinde ülkesine karşı aşağıda detaylı belirtilen Kayseri Organize Sanayi Bölgesi etik kurallarına uygun tutum ve davranışlar sergilemeyi, tüm yönetim kurulu üyeleri tarafından bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesi için çaba göstermeyi görev edinir.
 • Hukuka Saygı
 • İnsana Saygı
 • Güleryüz ve Samimiyet
 • Dürüstlük
 • çevreye Saygı
 • Bilgiyi elde etme kullanma ve Koruma 
web sitesi
MİSYON
Ülkemizin gelişmişlik seviyesine katkı sağlamak amacıyla yüksek/ileri teknolojiler alanında inovasyon kültürünün gelişmesini teşvik edici,  yaratıcılık ve girişimcilik alanında önemli projelerin ekonomiye kazandırılması ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak sektörler arasında sinerjinin oluşması için uygun bir platform oluşturmak.

VİZYON
Yenilenebilir enerji ve çevre alanında nitelikli ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini teşvik etmek, bölgesel kalkınma ve istihdama katkı sağlamak, girişimci/şirketlerin teknoloji transferi ile uluslararası kaynaklara erişimini kolaylaştırmak ve Bölgede geliştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazar payının artırılmasına yönelik olarak mekanizmalar geliştirmektir.
web sitesi
2007 yılında Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından, Bursa ve çevresindeki ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile Türkiye Tekstil Sektörünün geleceğine ait bir vizyon belirlemek üzere “Tekstil Teknolojileri Çalışma Grubu” (TTÇG) oluşturulmuştur.

TTÇG faaliyetleri neticesinde 2008 yılı Ocak ayında kamuoyu ile paylaşılan bir rapor hazırlanarak 2008 yılında bir “Araştırma Merkezinin” kurulması öngörülmüştür. Bu amaçla, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ile Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin ortak oldukları bir şirket kurulmuş ve 19.08.2008 tarihinde “Uludağ İhracatçı Birlikleri Bursa Tekstil ve Konfeksiyon, Teknoloji, Eğitim, Araştırma, Danışmanlık ve Enerji Verimliliği Hizmetleri Limited Şirketi” (BUTEKOM) ismi ile tüzel kişilik kazanmıştır.
15 Ekim 2014 tarihi itibariyle BUTEKOM sermaye yapısında değişiklik olmuş olup yeni haliyle %50 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) , %37,5 Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ,5 Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ortaklığı şeklinde çalışmalarına devam edecektir.
BUTEKOM Tekstil sektöründe elde ettiği başarısını diğer sektörlere yansıtmak için 22 Nisan 2016 tarihi itibariyle hizmet alanını genişleterek yeni ismini “BUTEKOM Bursa Teknoloji ve Koordinasyon ARGE Merkezi Limited Şirketi” olarak belirlemiştir.
web sitesi
MİSYON
Türkiye’nin daha hızlı kalkınmasına katkı sağlamak, daha fazla sayıda üniversitemizin Küresel Üniversite sıralamasında ilk yüz üniversite içinde yer almalarına, yurt içindeki ve dışındaki şirketlerimizin ve profesyonellerimizin ekonomik ve teknolojik alanda daha da güçlenmelerine, gençlerimizin kendilerine güvenen bireyler olarak yetişmelerine destek olmak.

VİZYON 
Teknoloji üreten, bilim ve teknoloji alanında “Lider Türkiye’nin” oluşumuna en üst düzeyde katkı sağlamak.

ETİK DEĞERLERİMİZ
 • Şeffaf,
 • Türkiye’ye gönülden bağlı,
 • Şirketlere ve kişilere karşı tarafsız ve önyargısız,
 • Kişisel hak ve menfaatler ile insani değerleri savunan,
 • Politik ve dini inanışlar bakımından tarafsız,
 • Bağlantısız ve Bağımsız,
 • Çevreye, kültürel değerlere ve tarihi mirasımıza duyarlı olmak.
web sitesi

ÜSİMP, TÜBİTAK ÜSAM Programı kapsamında üniversite-sanayi arayüz yapıları olarak faaliyete başlayan ve TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile 2006 yılı sonunda ÜSAM Programının kapatılmasının ardından dernek veya şirket olarak faaliyetlerini aynı anlayışla sürdüren Merkezler tarafından 2007 yılında kurulmuştur.

ÜSİMP günümüzde, ülkemizin farklı bölgelerinden üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarına aktif olarak katılan/destek veren ve bu işbirliğinin daha profesyonel seviyede yürütülmesini hedefleyen Üniversite, İş Dünyası ve STK temsilcilerini şemsiyesi altında barındıran bir çatı kuruluşa dönüşmüş olup, faaliyetlerini gönüllülük esasına dayalı olarak sürdürmektedir.

 

web sitesi
İçerik Hazırlanıyor.
web sitesi
Genelde “sivil toplum kuruluşu”, özelde “esnaf ve sanatkarlar derneği” olarak; hakkın ve hukukun, barışın ve güvenin, adâletin ve eşitliğinin, refahın ve mutluluğun, serbest rekabete dayalı ekonomik bir yapı ile demokratik bir toplumsal sistemin hâkim olduğu; tarihe ve topluma mal olmuş yerel ve evrensel değerlerin korunup, gözetildiği; kendi içinde tek vücut, bölgesinde lider ve dünyada etkin bir Türkiye için katkıda bulunmak vizyonu ile çalışmalarını yürütmektedir.
web sitesi

kümelerden gelişmeler