Türkiye'nin birleştiren gücü...

Türkiye Geneli Yaklaşan Etkinlikler

Facebook Twitter Youtube Linkedin

Üye Kümeler

üye kümelerimiz

“Raylı sistemler milli davamızdır” ilkesiyle yola çıkan Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) Kümelenmesi, Türkiye’nin ilk bölgesel olmayan ve tüm Anadolu’yu kapsayan kümelenmesi olarak, ülkemizde raylı ulaşım sistemlerine yönelik üretim yapan sanayicilerimiz, destekleyici kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte “İş Birliği, Güç Birliği ve Milli Marka” inancıyla 11.06.2012 tarihinde kurulmuştur. 
içeriği incele
Başkent OSB Makine & Malzeme Teknolojileri Kümesi kuruluş çalışmalarına 26 Kasım 2013 tarihinde Hacettepe Üniversitesi ile Başkent Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde başlanmıştır. Sözü edilen tarihte imza töreni sonrası yapılan bilgilendirme toplantısı ile çalışmalara başlanmıştır.
içeriği incele
Faaliyetlerine Mart 2007'de başlanarak, 2009 yılının Mart ayında tamamlanan T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülen 'Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Bodrum Yat Üretimi İş Kümesi Oluşturulması için Yol Haritası hazırlanmıştır.
 
Bodrum Yat İmalatı iş kümesi oluşturulurken; yat imalatı sektöründe girdi koşulları, ilgili destekleyici sektörler, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, taleplerin pazar durumları ve yat sektörünün marka yapısı, insan kaynağı incelenerek analizi yapılmıştır.
içeriği incele
1961 yılında kurulan Bursa Organize Sanayi Bölgesi 55 otomotiv firması ile doğal bir kümedir. Bölgede Karsan ve Renault fabrikalarının kurulması ile otomotiv üretime başlamıştır. Bu iki önemli OEM ile birlikte diğer firmalarımız dünya otomotiv sektörüne üretim yapmaktadır. Yüksek Kalite standartlarında üretimin yanı sıra, ARGR merkezleri, prototip hazırlama birimleri, uluslarası standartla test olanakları ile BOSB otomotiv kümesi Türkiye otomotiv sektörünün en önde gelen oyuncularından biridir.
içeriği incele
T.C. Ekonomi Bakanlığının 2010 senesinde yürürlüğe aldığı Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesinin ilk projelerinden biri olarak 2012 senesinde Bursa OSB Tekstil kümesi kurulmuştur. 12 Firmanın iştiraki ile kurulan küme T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iyi uygulama örneği seçilen organizasyonlara imza atmıştır.
Dünya’nın tekstil üretiminin önemli ve stratejik bir noktası olan Bursa’da ve de Türkiye’nin ilk Organize sanayi bölgesinde birinci projenin kazanmış olduğu başarıya istinaden 2016 Senesinde ikinci proje onaylanmış ve ikinci üç yıllık faaliyet dönemi başlamıştır.
içeriği incele
Bursa için önemli stratejik sektörlerden olan Raylı Sistemler alanında Bursalı firmalar, BTSO çatısı altında ‘ortak akıl’ misyonuyla bir araya gelerek Bursa Raylı Sistemler Kümelenmesini oluşturmuşlardır.
Bu kapsamda 2013 yılında Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Artırılması Programı kapsamında proje hazırlık süreci tamamlanarak 2014 yılında fiili olarak uygulamaya geçilmiştir.
içeriği incele
BTSO Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesine dahil olan firmalarımızın, firmalar arası etik ilkelere riayet ederek, tasarım ve teknolojik kabiliyetlerini geliştirmek suretiyle rekabet edebilir ekonomiklikte üretim yapmalarını, paydaşlarına kazanç sağlamalarını ve böylece ülkemizin ve dünyanın önde gelen firmaları arasına girmelerini sağlamak vizyonu ve Türkiye sanayisinde önemli bir yere sahip olan Bursa’nın, ar-ge, mühendislik, teknoloji, üretim, kalite yeteneklerini kullanarak, BTSO Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesine dahil olan firmaları ile, ülkemiz ve uluslararası uzay, havacılık, savunma sanayilerinde ve pazarlarında üst düzeylerde yer almasını sağlamak misyonu ile 2013 yılında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kurulmuştur.
içeriği incele
2014 Yılında Rüzgar Türbinleri Üretim Kümelenmesi olarak başlatılan kümelenme çalışması, 2015 yılından itibaren diğer branşları da kapsayacak şekilde Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi olarak devam etmektedir.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde yürütülmekte olan Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi çalışmaları, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, Enerji Verimliliği Derneği işbirliğinde ve sektörde faaliyet göstermekte olan 44 firmanın üyeliği sürdürülmektedir.
 
içeriği incele
Enerji sektörünün Yenilenebilir Enerji segmentinde kümelenme çalışmalarının başlatılması / yürütülmesi ve enerji sektöründeki bütünsel yaklaşım ve kümelenme mantığı eksikliğinin giderilmesi için kuruldu.
içeriği incele
Tarım makineleri ve teknolojileri alanında Adana başta olmak üzere bölgede önemli ölçüde üretici firma yoğunluğu ve uzmanlaşma bulunmaktadır. Bu yoğunlaşma ve uzmanlaşmaya ek olarak, Çukurova Üniversitesi Tarım Makinaları Bölümü, geçmişten bugüne firmalarla birebir ve yakinen çalışmaktadır. Gerek sektörde Ar-Ge odaklı çalışmaların ilerlemesi, gerekse sektörün ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesinde önemli rol oynamaktadır.
 
Kümelenme çalışmaları ise, Adana’da gelişmiş olan firma varlığı, uzmanlaşma, özel sektör-üniversite işbirliği temeline dayanmaktadır. 2010 yılında ilk somut adımlar Adana ABİGEM tarafından “Çukurova Tarım Makineleri Sektör Analizi ve Kümelenme Yol Haritası” raporunun hazırlanması ile atılmıştır. Söz konusu çalışmalar kapsamında sektör lideri olan firmalar öncülüğünde kümelenme vizyonu ortaya konmuştur.
 
Sektör lideri firmalar ve Çukurova Tarım Makineleri Bölümü öncülüğünde 2010 yılında “Çukurova Tarım Makineleri ve Teknolojileri Kümelenme Derneği” kurularak sektöre küme tüzel yapısı kazandırılmıştır.
içeriği incele

Havacılık Kümesi, şehrin ekonomik göstergelerinde önemli bir paya sahip olan savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren firmalar arasındaki eşgüdüm ve işbirliğini artırmak açısından önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Kurumlar arası işbirliği anlamında örnek bir modeldir. Kümelenme oluşumlarını organize etmek, Ar-Ge faaliyetlerini, inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek, aktörler arası işbirliği ağları kurmak, küme oluşturma faaliyetlerini kolaylaştırmak, küme tabanının geliştirilmesi, üyeleri arasında kültürel, mesleki, teknik, ticari, ekonomik, hukuki ve idari konularda işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, imalat sanayi ve satışıyla iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplamak; ortak menfaatlerini korumak ihtiyaç duydukları makine-teçhizat hammadde temini gibi konularda yardımcı olmak, pazar bulmalarını kolaylaştırmak gibi  birçok faydayı beraberinde getirmiştir.

içeriği incele
Raylı Sistemler Kümelenmesi Türkiye demiryolları tarihindeki en önemli kavşak noktalarından birinde, Türkiye’nin batısında, Eskişehir’de 2011 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin 155 yıllık demiryolculuğu tarihi içerisinde bu sürece 147 yıldır tanıklık eden Eskişehir’in bir süredir kurumları, şirketleri ve üniversiteleriyle, demiryolu alanında etkinliği artmaktadır.

Ayrıca Eskişehir, demiryolları strateji ve kontrol merkezi olan bölgelere de çok yakın olmasıyla da dikkat çekmektedir. Şehrin gelişmiş sanayi altyapısı, üniversiteleri, deneyimli ve yetişmiş iş gücü ve teknoloji kullanabilme kabiliyetleri de Eskişehir’i önemli kılmaktadır. Eskişehir Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi (ESO ve OSB),  kümenin kurulmasında öncülük etmiş,  Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ), diğer öncü sanayi şirketleri ve üniversiteleri ile birlikte güçlerini birleştirmişlerdir. Kümelenme ülke genelindeki demiryolu kabiliyetlerini kapsayacak şekilde çalışmalarına devam etmektedir.
içeriği incele
EBK Seramik İş Kümesi, çevre dostu, enerji açısından verimli ve yenilikçi özellikleriyle dünyanın önde gelen müşteri odaklı seramik iş kümesi olacaktır.
içeriği incele
GAP Organik Tarım Küme Projesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle 2009-2018 döneminde yürütülmektedir. Proje ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde organik tarım sektörünün ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılması ve üst ölçekte, Bölge’nin sürdürülebilir bir biçimde ve sosyal eşitlik ilkesine paralel olarak kalkınmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Projenin amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarımsal potansiyelleri değerlendirmek, organik gıda ve organik tekstil sektörlerinin teknik, fiziki, bilgi ve kurumsal altyapılarını küme geliştirme çalışmaları ile geliştirmek ve bu sektörlerin daha rekabetçi bir konuma gelmelerini sağlamaktır.
içeriği incele
Gaziantep’te metal ve makine sanayi ilimizin ana sanayi dalları olan gıda, tekstil ve plastik sanayine dayalı olarak gelişmiştir. Gaziantep, değirmen makineleri, tarım makineleri, tekstil makine ve yedek parçaları konularında, Türkiye’de önemli bir yere sahiptir.
içeriği incele
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi, haberleşme alanında faaliyet gösteren yerli ve milli firmalarımızı bir araya getirerek; sanayi-üniversite- kamu işbirliği ile rekabet gücünü artırmak ve başta ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak, uluslararası markalar çıkarmak üzere iş birliği ve güç birliği yapmak için ve haberleşme teknolojileri sektöründeki paydaşlarla ortak hareket etmek, ekonomi ve endüstri alanında yerli ve milli kalkınmayı takviye etmek, geliştirmek, sektörün ihtiyaçlarının karşılanması ve üyelerinin uluslararası pazarda rekabet edebilmelerini sağlamak, üniversitelerin bu konuda geliştirdikleri bilgiyi ticarileştirmek, sektörde donanım, yazılım ve malzeme üreticileriyle hizmet sağlayan işletmecilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.
içeriği incele
Türkiye, dünyanın ikinci büyük çorap ihracatçısıdır ve ülkede hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün en gelişmiş alt sektörlerinden biri çorap sanayidir.  İHKİB’in alt sektörler bazında oluşan kümelerinden biri olan “Çorap Kümesi” 2015 yılında bir araya gelmiştir. İHKİB tarafından koordine edilen proje; ‘’Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Proje kapsamında teknik eğitimler, danışmanlıklar ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri yürütülmektedir.
Ortak ihtiyaç ve ortak hedefleri ekseninde iş birliği esas alınarak 19 Türk imalatçısı firma, bu kümelenme çalışmasında bir araya gelmişlerdir. 
içeriği incele
"Denim Konfeksiyon İhracatçıları Kümesi" alt sektörler bazında oluşturulan kümelerden biri olarak 2016 yılında bir araya gelmiştir. İHKİB tarafından koordine edilen proje; ‘’Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından %75 oranında desteklenmektedir. Proje kapsamında teknik eğitimler, danışmanlıklar ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri yürütülmektedir.
Küme firmalarının tamamı ihracat odaklı ve ağırlıklı olarak Avrupa Pazarı ile çalışmaktadırlar.
İşletmelerin sektörün küresel yapısında konumu; başta Avrupa markalarına ürün tedariği sağlayan tedarikçi büyük fabrika ve fason ağ yapıları olarak tanımlanabilir.
Küme firmaları ağırlıklı olarak private label çalışmaktadır. Firmaların 16 adedinde BSCI, CEDEX, Ekoteks belgeleri mevcuttur. Söz konusu belgelere sahip olmayan firmalarda müşteri denetimleri yapılmaktadır. Ağırlıkla üretilen ürünler; bay-bayan denim pantolondur. Bu ürünleri, denim gömlek, etek ve ceket üretimi izler. Firmaların faaliyet gösterdikleri ana ürün grupları: Erkek-Kadın-Çocuk denim konfeksiyon ürünleri
içeriği incele
İHKİB’in alt sektörler bazında oluşan kümelerinden biri olan “İç Giyim Markaları Kümesi” 2015 yılında bir araya gelmiştir. İHKİB tarafından koordine edilen proje; ‘’Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Proje kapsamında teknik eğitimler, danışmanlıklar ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri yürütülmektedir.
Ortak ihtiyaç ve ortak hedefler ekseninde iş birliği esas alınarak, 22 Türk iç giyim markası, bu kümelenme çalışmasında bir araya gelmektedir.
içeriği incele
İHKİB’in alt sektörler bazında oluşan kümelerinden biri olan “Örme Konfeksiyon Kümesi” 2016 yılında bir araya gelmiştir. İHKİB tarafından koordine edilen proje; ‘’Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Proje kapsamında teknik eğitimler, danışmanlıklar ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri yürütülmektedir.
içeriği incele
İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği 2010 yılının son günlerinde İnegöllü mobilya sanayicilerini bir çatı altında toplamak üzere kuruldu. Kurulduğu günden beri birlikte hareket etmenin verdiği güçle projeler üreten İMOS üyelerinin ihracatını ve rekabet gücünü arttıracak faaliyetlere odaklandı.
Avrupa Birliği Küme Mükemmeliyetçiliği Sekretaryası tarafından Bronz etiketle ödüllendirilen derneğimiz Porter kümelenmesini ülke kültür ve şartları ile buluşturarak ülkemizin en önemli kümelerinden biri olarak pek çok birlikteliğe örnek olmaktadır.
içeriği incele
Çankaya Üniversitesi ile Ostim OSB Müdürlüğü’nün işbirliği sonucunda 2007 yılında OSTİM ’de kurulan ilk kümedir. İŞİM, 2007 yılından bu yana faaliyetlerini geliştirerek sürdüren, iş ve inşaat makineleri sektörünün çeşitli alt dallarında ihtisaslaşmış ve yerli ürün üreten firmadan oluşan bir kümelenmedir. İş ve İnşaat Makineleri sektöründe Türkiye’de ve Dünya’da bir merkez olan OSTİM Bölgesi ve ANKARA ilinde yer alan ve ağırlıklı olarak KOBİ’lerden oluşan üyelerimiz ulusal ve uluslararası sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir potansiyele sahiptir.
içeriği incele
İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) İstanbul için çok önemli bir potansiyele sahip sağlık sektöründe, yüksek teknolojiye dayalı üretim yapan rekabetçi bir yapıya dönüşüm için gerekli üniversite-sanayi işbirliği ortamını oluşturma hedefiyle değişik etkinlik seviyelerinde birbirinden bağımsız yürütülen çalışmalarınsonucu olarak ortaya çıkan bir işbirliği ağıdır.
 
Teknopark İstanbul koordinatörlüğünde ve İstanbul Sanayi Odası, Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi kurucu üyeliğinde kurulan kümelenme içerisinde İstanbul ve yakın çevresinde sağlık teknolojileri ve yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren çeşitli seviyede firma, STK ve üniversitelerin ilgili araştırma merkezleri yer almaktadır.
içeriği incele
Sanayimizin, Savunma, Havacılık ve Uzay sektörlerinde verimliliğinin yükseltilerek, rekabet edebilirliğinin artırılması için, konuya odaklı çalışan, nitelikli işgücüne sahip, güç birliği ile ileri teknoloji ürünler üretebilen, bunları uluslararası arenada satabilen, ulusal ve bölgesel girişimler ile, bunları destekleyecek yapılara, şiddetle ihtiyacı vardır.

Türkiye’nin milli gelirinin yarısını üreten İstanbul Sanayisinin, Katma Değeri yüksek, teknolojik ürünler üretmesi amacı ile, Edirne’den başlayarak, Tekirdağ, İstanbul, İzmit, Yalova, Adapazarı ve Düzce’ye uzanan Kuzey Marmara koridorunda faaliyet gösteren 65.000 sanayici firmamızın gücünü, kümelenerek, ortak bir sinerji yakalanması hedefi doğrultusunda, 2015 yılı Mart ayı içinde, 27 kurucu üyenin girişimleri ile SAHA İstanbul ~ Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği kurulmuştur. Küme merkez olarak Pendik’te bulunan Teknopark İstanbul’u seçmiştir. Avrupa yakası ve Trakya bölgesindeki faaliyetlerini koordine etmek üzere DESB Deliklikaya Sanayi Bölgesi’nde irtibat ofisini açmıştır.

Savunma Sanayiinin her dalında, havacılık ve uzay sanayiinde firmalarımızı yönlendirmek, bilgilendirmek ve onlara rehberlik etmek suretiyle kümelenmeler oluşturmak, böylece milli üretim yetenek ve kapasitemizi artırma idealinden hareket etmektedir.2
içeriği incele
İzmir’de başlamış, ancak tüm Türkiye genelinden firmaların da katılımıyla büyümüş olan Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğimiz  Türk Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayii’nin üretim, mühendislik, tasarım ve Ar-Ge konularında global entegrasyon çalışmalarını desteklemek olan vizyonu doğrultusunda üyelerine destek sağlayacak yurt içi projeler oluşturmak yanında, yurt dışındaki havacılık kümelenmeleri ile olan işbirliklerini arttırıcı güzel çalışmalara da imza atan bir sivil toplum kuruluşudur.
içeriği incele
Katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ve ihracatına odaklanarak büyümeyi hedefleyen Konya Bilişim Firmalarına yönelik olarak Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş tarafından T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi hakkında tebliğ kapsamında sunulan “Konya Bilişim Kümelenmesi” isimli projemiz 14.UR-GE.032 kodu ile kabul edilmiştir.
Konya Bilişim Kümelenmesi (BİL-KON) sadece Konya Teknokent bünyesinde yer alan firmalara değil aynı zamanda Konya ilinde bulunup Bilişim alanında faaliyet gösteren firmalara proje kapsamındaki faaliyetleri sunmakla sorumlu işbirliği kuruluşudur. Bu projenin Konya Teknokent’i Bilişim Sektörü yönüyle de bir çekim merkezi haline getireceği açıktır. Her sektöre hizmet verebilen Bilişim sektörünün BİL – KON Projesiyle ihracatı artırmayı hedeflemesinin yanı sıra bilişim sektöründe ithalatın önünü kesmesi de beklenmektedir.
içeriği incele
Ulusal Tıbbi Cihaz İmalat Sanayimiz açısında çok önem taşıyan ve kümelenme merkezi konumunda bulunan Samsun’da yönetici ve karar vericiler, sektörün stratejik önemi ve gelişim potansiyeli konularında ortak düşünce doğrultusunda ve sektörel kümelenme amacıyla MEDİKÜM “Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği”ni kurarak faaliyetlerine başlamıştır. 
içeriği incele
Yerli firmaların ülkemizde kurulacak olan nükleer güç santrallerine tedarik sağlayabilmeleri maksadı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında, Odamızın koordinatör kuruluş olarak yer aldığı Nükleer Sanayi Kümelenmesi Projesi’ne 10 Temmuz 2015 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Proje kabul sürecinin ilk basamağı olan ön değerlendirmenin, yüksek bir puanlama ile geçilmesinin ardından son değerlendirme ve jüri sunumu öncesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde projede yer alan firma temsilcileri ile Sanayi ve Ticaret Odası yetkilileri ve Üniversite temsilcilerinin katıldığı iş planı değerlendirme toplantısı 3 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, projede yer alan firmalardan işbirliği önerileri alınmış, sektör grupları belirlenmiş, bu grupların nükleer pazarda kazanabilecekleri yetkinlikler ile ilgili araştırma çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir. 23 Şubat 2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca oluşturulan Seçici Kurula yapılan sunum ile projemiz Kümelenme Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunmuştur. Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odaları, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gedik Üniversitesi ve kırka yakın nükleer sektörde yer almak isteyen firmanın oluşturduğu kümenin sahiplendiği NÜKSAK Projesi, 2 Mayıs 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde Sayın Bakanımız Dr. Faruk ÖZLÜ’nün katılımı ile gerçekleşen Kümelenme Destek Programı İmza Töreni ile resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır. Proje kapsamındaki iş paketleri Odamız tarafından kurulan iktisadi işletme (Ankara Sanayi Odası Nükleer Sanayi Kümelenmesi Nüksak İktisadi İşletmesi ) ve İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odaları koordinatörlüğünde yürütülecek olup; faaliyet içeriğini ağırlıklı olarak karmaşık analizler, nükleer kalite yönetim ve sertifika sistemleri, danışmanlıklar, nükleer sektöre özel kaynak teknolojisi eğitimleri, paslanmaz çelik için Ar-Ge çalışmaları ve teknik destek organizasyonu için altyapı faaliyetleri oluşturmaktadır. 5 yıllık sürede gerçekleştirilecek faaliyetlerin toplam maliyeti 32 milyon TL civarındadır.
içeriği incele
ODTÜ TEKNOKENT, aktif olarak Ar-Ge yapan 135 savunma sanayii şirketi olmak üzere, 330’dan fazla firma ile beraber ODTÜ içinde yer alan birçok araştırma merkezi ve laboratuvarı bünyesinde barındırmakta olup, 2010 senesi itibariyle Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) adı altında savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmaları kümelemiştir. Bu şirketler, birbirlerini tamamlayıcı ve birbirlerinin kabiliyetlerine katma değer ekleyen ve savunma, havacılık ve güvenlik alanları için yeni ürün ve hizmetler geliştiren dikey uzmanlıklara sahiptirler.
içeriği incele
OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, kauçuk sektöründe hizmet veren ve değer zincirinde yer alan üye firmalardan oluşmaktadır. Kamu, Üniversite ve Sanayi işbirliği hedefiyle oluşan kümelenme ailesinin bir üyesi olarak sektörün kalkınması ve uluslararası platformda daha büyük pay sahibi olabilmesi için çalışmalar yürütmekteyiz.
içeriği incele
Aynı sektörde faaliyet gösteren, yatay/dikey bağlantılı işletmelerin ve destekleyici kurumsal yapıların (üniversiteler, odalar, sektörel örgütler, ilgili kamu kurumları gibi) belirli bir coğrafi bölgedeki örgütlü yoğunlaşmasıdır. İlgili tüm kurumların ortak stratejiler doğrultusunda oluşturulmuş bir altyapı üzerinde, eşit temsil ve ortak akılla yönettiği kümelenme çalışmalarında hedef ortaklaşa rekabetle sektördeki pazar payını arttırmaktır.
içeriği incele
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin bölgedeki ana sektörler için yaptırdığı rekabet analizi sonucunda, yüksek rekabet gücü ile ön plana çıkan, savunma ve havacılık sektörlerinde mal ya da hizmet üreten KOBİ’lerin bir araya gelerek oluşturdukları ortak hareket sayesinde, 1 Temmuz 2008 tarihinde kurulmuştur.
içeriği incele
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde 2007 yılında yapılan rekabet analizi neticesinde belirlenen dört stratejik alandan, destekleyici sektörleriyle birlikte geleceğin sektörü olarak belirlenmiş ve 2009 yılından itibaren alt yapı kurma çalışmalarıyla birlikte faaliyetlerine başlamıştır.
içeriği incele
Proje sahibinin BTSO (Bursa Ticaret Sanayi Odası), Proje Koordinatörünün BUTEKOM (Bursa Teknoloji ve Koordinasyon ARGE Merkezi)’nin olduğu Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümesi (SETEK) Marmara Bölgesi’nde yer alan Bursa ilinde faaliyet göstermekte olan ev tekstili, danışmanlık, üniversite ve araştırma kurumlarından oluşmaktadır. Ev tekstili kümesinin var oluş sebeplerinden olan ve güçlü bir yapıya sahip olan firmaların bu coğrafyadaki fiziki alt yapıyı kullanıyor olması rekabetçiliği üst seviyelerde yaşayabildiklerinin de bir göstergesi konumundadır. 
içeriği incele
ODTÜ TEKNOKENT, bilişim ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren 165’i aşkın üst düzey ve kapasitesi yüksek Ar-Ge firmasının gücünü bir araya getirip, kümelenme faaliyetlerine başlamış ve 2014 yılında ODTÜ TEKNOKENT Bilişim ve Telekomünikasyon Kümelenmesi – T.ICT’yi kurmuştur. T.ICT firmalarında 3.000’ten fazla Ar-Ge personeli istihdam edilmekte olup, kümenin bu zamana kadar gerçekleştirdiği teknoloji satışı 4.5 Milyar TL’yi, teknoloji ihracatı ise 400 Milyon USD’yi aşmış durumdadır. Bu ihracatı 85 firma 200’den fazla ülkeye gerçekleştirmektedir.

T.ICT, kurumsal yazılımlar, bilgi güvenliği, akıllı sistemler, oyun, sağlık bilişimi, nesnelerin interneti, yapay zeka, coğrafi bilgi sistemleri, e-öğrenme, mobil uygulamalar, dil işleme, büyük veri, simülasyon, görüntü işleme, telekomünikasyon, eğitim gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren farklı büyüklükteki firmalardan oluşmaktadır.
içeriği incele
UZZK;
Kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında ortak akıl ve ortak bir adres yaratarak, ülkemiz zeytinciliğinin, yapısal gücün geliştirilmesine, ürünün tanıtımına markalaşmanın teşvik edilmesine,
zeytin ve zeytinyağı üretimi, tüketimi ve ticaretinin geliştirilmesine, üretimin kayıt altına alınmasına, üretici, sanayici, iç ve dış pazar entegrasyonunun sağlanmasına, Avrupa Birliği Zeytin ve Zeytinyağı Ortak Piyas Düzenine uyumun gerçekleştirilmesine, ülkemizin Uluslar arası Zeytincilik Konseyi’ne yeniden üyeliğinin gerçekleştirilmesine ve Ülkemizi COI’de temsil eden heyette yer alınmasına, sektörle ilgili piyasa koşulları ve uluslararası gelişmeler ışığında planlar oluşturarak dünya ile rekabetin arttırılmasına ve bu ürünlerdeki sorunları Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’na raporlar halinde iletmek suretiyle acilen çözüme kavuşturulmasına katkılar sağlamaya başlamış ve bu konulardaki çabaları her geçen gün artarak devam etmektedir.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi önümüzdeki yıllarda, kendisi gibi aynı yolda ilerleyen Ulusal Pamuk Konseyi, Ulusal Fındık Konseyi, Ulusal Turunçgil Konseyi ve kurulacak diğer ürün konseyleri ile birlikte ve birbirinden aldıkları güçle ulusal tarım politikaların belirlenmesinde, ülke tarımın geliştirilmesi ve yeni bir şekle dönüştürülmesinde çok önemli görevleri yürütecektir.
içeriği incele

kümelerden gelişmeler