Türkiye'nin birleştiren gücü...

Türkiye Geneli Yaklaşan Etkinlikler

Facebook Twitter Youtube Linkedin

Kurumsal

Bölgesel Kalkınma Modeli; Kümelenme

 

Küme Geliştirme Kılavuzu

Yeni ekonomi; hız, esneklik, yenilikçilik ve bağlantılarla ilgilidir. Yenilikçilik ve ekonomik büyümede coğrafi yoğunlaşma da önemli ölçüde belirginleşmektedir. (The Cluster Book) Kümeler bu ekonomik gerçekliğin bir parçasıdır. (Christian Ketels) Bu ortamda, tek başına firmaları veya sektörleri hedefleyen ekonomik kalkınma planları, artık bölgesel büyüme için sağlam bir seçenek değildir. Özellikle son on yıldır, bölgelerin rekabet gücünü artırmada Küme Geliştirme, operasyonel bir araç olarak dikkat çekmektedir. (The Cluster Whitebook) Profesör Michael E. Porter’ın da vurguladığı gibi, “Kümeler, üretken, yenilikçi bir ekonominin temel taşlarıdır”. Küme geliştirme artık yeniliği, üretkenliği ve rekabet gücünü sistematik olarak ele alan ve dünya genelinde ilgi odağı haline gelen bir stratejidir. Nitekim her Avrupa Birliği ülkesinde ulusal veya bölgesel bir küme destek programı bulunmaktadır.

Daha fazla detay...

 

  

Türkiye’de Kümelenme Politikaları

Günümüzde her alanda rekabet iyice zorlaşmıştır. Yeni üretim süreçleri, ekonomilerde büyük değişimler yaratmış, rekabet gücünün artırılması ve yenilik üretimi, yeni pazarlara ulaşmada ve ülkelerin ekonomi politikalarında belirleyici bir rol oynamaya başlamıştır. Bu çerçevede ülkeler çeşitli politika uygulamalarıyla rekabet düzeylerini iyileştirmeye çalışmaktadır. Kümelenme yaklaşımı, son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulamaya konulan bu politika araçlarından biri haline gelmiştir. Kümeyi birbirleri ile güçlü bağları olan işletmeler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, işletmeleri destekleyen ara yüzlerden oluşan bir ağ olarak tanımlamak mümkündür. Türkiye’de son yıllarda önemli kümelenme çalışmaları yapılmış ancak henüz sistematik bir oluşum ve destek modeli ortaya konulamamıştır. Bu çalışmada; literatür taranmış, ülke örnekleri incelenmiş, ihtiyaç analizi yapılmış, mevcut durum ortaya konulmuş ve Türkiye şartlarına uygun bir model geliştirilerek karar vericilere sunulmuştur.

 

Kümelenme ve İnovasyon

Rekabetin giderek artan önemiyle birlikte ülkeler, sadece ulusal rekabet gücünü değil, aynı zamanda uluslararası alanda sürdürülebilir rekabet avantajını elde etmenin yollarını aramaktadırlar. Ülkeler geleneksel ticaret politikalarını değiştirerek mikro düzeyde politikaların yanında makro düzeyde de politikalar belirlemek ve uygulamaya koymak zorundadırlar. Bu nedenle uluslararası rekabet üstünlüğü sağlamada kümelenme yaklaşımı kullanılmakta, ancak rekabet gücünün altında verimlilik ve inovasyon yatmaktadır. Bu çalışmada kümelenme ve İnovasyon kavramları teorik olarak ele alınmış, dünyadan ve Türkiye’den kümelenme örneklerine yer verilmiştir. Sonuç olarak çalışmada, kümelenme ve inovasyon politikalarının rekabet gücü üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Daha fazla detay...

 

 

  

Kümelenmelerin Önemi

Kümelenme yapılanmalarının en önemli etkisi ulusal (makro), bölgesel sektörel (mezo) ve firma (mikro) düzeyinde rekabetçiliğe yapmış olduğu katkıdır. Özellikle gelişmiş kümelenme oluşumları her halükarda rekabetçiliğin tesis edilmesini sağlamada önemli bir enstrüman olarak istimal edilmektedir. Her ne kadar küreselleşme ile birlikte görülen gelişmelerin paralelinde, farklı coğrafyada yer alan piyasaların (sektörlerin) birbirlerine daha yakınlaşması, bilgiye erişimin kolaylaşması (ucuzlaması), hızlı ulaşım- düşük maliyetli lojistik faaliyetlerinin yaygınlaşması; mekânın (bölgenin) önemini azalttığını öngörse de; yine de, rekabetçilik gücü yüksek (verimlilik ve innovasyonda öncü) ve uluslararası ihracatta lider ekonomilerin (devletlerin) güçlü sektörler etrafında örgütlendikleri görülmektedir. Adı geçen ülkelerin bu yapılanmalarının neredeyse tamamı, bu üstün beceriyi kümelenme yaklaşımını etkin bir şekilde kullanarak gerçekleştirdikleri öngörülmektedir.

 

 

kümelerden gelişmeler